Wsparcie.
Dokumentacja aplikacji mobilnej Urban

1.WPROWADZENIE #

1.1.Czym jest biotcloud? #

biotcloud to platforma chmurowa pozwalająca na zarządzanie infrastrukturą miejską. Zawiera ona oprogramowanie działające na urządzeniach zainstalowanych w terenie, mechanizmy bezpieczeństwa i transmisji danych między tymi urządzeniami a serwerami, moduły wspomagające proces produkcji tych urządzeń, oprogramowanie dla serwerów oraz aplikacje www i mobilne będące interfejsami dla użytkownika.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.2.Czym jest Urban? #

Urban wchodzi w skład platformy biotcloud i jest aplikacją www do zarządzania inteligentnym oświetleniem w mieście. Z aplikacji można korzystać za pośrednictwem przeglądarki WWW jak również dedykowanej aplikacji mobilnej Urban.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.2.1.Aplikacja na przeglądarkę WWW – co umożliwia? #

Aplikacja Urban dostępna przez przeglądarkę WWW umożliwia pełne starowanie i zarządzanie systemem oświetleniowym przypisanym do danego klienta.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.2.2.Aplikacja mobilna – co umożliwia? #

Aplikacja mobilna umożliwia instalację opraw oświetleniowych i innych kompatybilnych urządzeń dodatkowych w systemie biotcloud. Instalacja odbywa się poprzez odczyt kodów identyfikacyjnych unikalnych dla każdego kompatybilnego urządzenia.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.3.Podstawowe pojęcia używane w środowisku biotcloud #

1.3.1.Urządzenie #

Urządzenie elektryczne łączące się z systemem biotcloud, zainstalowane w infrastrukturze miejskiej. Urządzenia działające w ramach tego systemu posiadają unikalne identyfikatory oraz inne dane (hasła dostępowe do platformy, numery seryjne, adresy MAC, itd.), nadane przez biotcloud podczas procesu produkcji. Urządzeniami są np. oprawa Avenida LED, czy ruter HUBiot.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.3.2.Komponent #

Część urządzenia elektrycznego, zwykle będąca opcjonalnie lub wielokrotnie w urządzeniu. Np. termistor typu NTC jest opcjonalny w oprawie oświetleniowej. Podobnie jest z zasilaczami typu DALI, czy miernikami mocy – mogą być opcjonalne, jak i czasami może ich być więcej niż jedna sztuka w urządzeniu.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.3.3.Grupa #

Grupa jest zbiorem komponentów tego samego typu (np. zasilaczy), pozwala na łatwe sterowanie wieloma podobnymi urządzeniami.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.3.4.POI #

Z ang. Point Of Installation – miejsce instalacji urządzenia. Dla oświetlenia ulicznego typowo jest to słup oświetleniowy, lecz w przypadku innych urządzeń (np. ruter) może to być szafka elektryczna lub inne miejsce.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.3.5.Slot #

Slotem nazywamy miejsce w POI, w którym może być zainstalowane urządzenie. Zwykle jeden POI (np. słup oświetleniowy) zawiera 1 slot, lecz niektóre POI mogą zawierać wiele urządzeń.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.3.6.Klaster #

W przypadku urządzeń, które komunikują się za pomocą radiowego standardu Thread (pracującego w paśmie 2.4GHz i używającego standardów 802.15.4 i 6lowpan) występuje pojęcie klastra. Jest to zbiór urządzeń Thread pracujących w jednej sieci. Mogą się one ze sobą dowolnie komunikować. Każdy klaster stanowi tzw. mesh, czyli samoorganizującą się sieć. Standard Thread zapewnia, że urządzenia same wyliczają optymalne trasy komunikacji między sobą i robią to w sposób, który zapewnia samo-uleczalność sieci: w przypadku awarii jednego lub kilku urządzeń mesh automatycznie zmieni swoją konfigurację tak, by zapewnić najlepszą możliwą komunikację między urządzeniami.

Urządzenia będące w różnych klastrach nie mogą się wprost komunikować – całą komunikację trzeba przekierować na zewnątrz klastra za pomocą urządzenia typu Border Ruter (opisane poniżej) – i w klastrze docelowym drugim Border Ruterem skierować ruch z zewnątrz do klastra.

Klastry w standardzie Thread mają ograniczenia co do rozpiętości oraz ilości urządzeń w sieci. Dokładne liczby zależą od wielu czynników, w tym od siły sygnału między urządzeniami.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.3.7.Border Ruter #

Border Ruter to w standardzie Thread urządzenie, które łączy komunikację mesh z resztą świata (czyli ma np. Modem GSM/UMTS lub gniazdo Ethernet) – zwykle łączy się z internetem.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.3.8.Urządzenie typu Legacy #

biotcloud jest platformą łączącą urządzenia określane mianem „smart” – które zwykle zawierają jakiś procesor, oprogramowanie i często potrafią się łączyć ze światem zewnętrznym za pomocą radia. Podczas wdrażania nowoczesnej infrastruktury często zachodzi potrzeba współpracy z prostszymi urządzeniami, które nie są przygotowane do współpracy z nowoczesną infrastrukturą. Platforma biotcloud nazywa te urządzenia urządzeniami legacy i pozwala np. na oznaczanie ich na mapie czy dodawanie do inwentarza.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.3.9.Harmonogram oświetlenia #

W przypadku urządzeń zawierających źródła światła platforma biotcloud umożliwia zdefiniowanie harmonogramów oświetlenia. Taki harmonogram zawiera informację o dniach, w których jest aktywny (z możliwością definiowania zakresu dat, wybierania dni tygodnia czy poszczególnych dni świątecznych) oraz informację o pożądanym poziomie oświetlenia o różnych porach danych dni. Zarówno grupy jak i pojedyncze urządzenia mogą mieć przypisane harmonogramy oświetlenia w celu automatyzacji kontroli oświetlenia.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.3.10.Klient #

Klientem nazywamy firmy, samorządy lub organizacje zarządzające infrastrukturą Smart City i posiadające dostęp do platformy biotcloud. Zwykle klient ma zdefiniowanych kilku użytkowników o różnych uprawnieniach, jak i posiada możliwość zarządzania przynajmniej jedną lokalizacją.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.3.11.Lokalizacja #

W systemie biotcloud lokalizacja to obszar geograficzny (np. miasto, obszar infrastrukturalny, itp.), w którym pracują zarządzane urządzenia. Zwykle jedna lokalizacja jest zarządzana przez jednego klienta.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.3.12.Użytkownik #

W ramach konta klienta można zdefiniować różne poziomy dostępu do systemu dla różnych ludzi w organizacji. Zwykle klient posiada przynajmniej jednego użytkownika z pełnymi prawami administratora, oraz kilku innych użytkowników o mniejszych prawach. Jeden użytkownik może mieć różne uprawnienia u kilku klientów. Np. jeden serwisant może obsługiwać urządzenia w kilku miastach.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.3.13.Uwierzytelnianie dwupoziomowe (2FA) #

Aby zwiększyć bezpieczeństwo systemu oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo wykradzenia danych logowania, biotcloud wspiera mechanizm uwierzytelniania dwupoziomowego (z ang. 2-Factor Authentication). Mechanizm ten polega na używaniu 6-cyfrowych kodów czasowych, z których każdy jest generowany przez zewnętrzne urządzenie lub token sprzętowy i ważny tylko przez 30 sekund.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.3.14.Role użytkownika #

Uprawnienia poszczególnych użytkowników definiuje się za pomocą ról. Każda rola określa uprawnienia do operacji, które może wykonać dany użytkownik. Np. rola administratora pozwala wykonywać wszystkie operacje w systemie, podczas gdy inne role nie pozwalają np. usuwać innych użytkowników.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.3.15.Zdarzenia #

Zdarzeniem nazywamy fakt wystąpienia stanu wyjątkowego na którymś urządzeniu (np. zanik zasilania). Platforma biotcloud utrzymuje stan każdego zdarzenia, by przy wyświetlaniu pokazać użytkownikowi ile razy dane zdarzenie wystąpiło oraz czy w danym momencie sytuacja wróciła już do normy. Dodatkowo użytkownik może potwierdzić odebranie informacji o zdarzeniu, co pozwala odróżnić nowe zdarzenia od sytuacji już rozwiązanych.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.3.16.Kod QR, QR #

(ang. Quick Response, QR: szybka odpowiedź) – alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod graficzny opracowany przez japońskie przedsiębiorstwo Denso-Wave w 1994 roku.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.3.17.Smartcity #

Z ang. smart city – inteligentne miasto) – miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także dla zwiększenia komfortu życia mieszkańców.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.4.Typy urządzeń #

1.4.1.Kontroler iBLOC #

Na potrzeby zdalnego sterowania oświetleniem ulicznym został opracowany kontroler oświetlenia o nazwie iBLOC. Posiada on różne warianty, pozwalające na sterowanie zasilaczami typu DALI, 1..10V, jak i komunikację z innymi podzespołami oprawy oświetleniowej (np. termistory NTC). iBLOC pozwala na komunikację radiową w standardzie Thread, za pomocą której można do niego przesyłać komendy, konfigurację oraz odbierać alerty o zdarzeniach i aktualne wartości parametrów. iBLOC może być sprzedawany jako osobny produkt do montażu w oprawach różnych producentów, jest też używany jako kontroler w oprawach firmy LUG.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.4.2.Ruter HUBiot #

HUBiot jest border routerem (zwanym też wymiennie gateway’em lub hubem) pozwalającym na komunikację poprzez Internet (za pomocą GSM lub Ethernet) pomiędzy serwerami biotcloud (i użytkownikiem), a urządzeniami pracującymi w standardzie Thread, takimi jak kontroler iBLOC. HUBiot posiada 2 niezależne moduły radiowe do komunikacji Thread, dzięki czemu komunikacja między klastrami Thread nie wymaga komunikacji z serwerami. Pozwala to implementować funkcje typu oświetlenie nadążne – które działa w czasie rzeczywistym bez nadzoru z chmury.

HUBiot może być instalowany na słupie, ścianie lub wraz z miernikami elektrycznymi w szafkach rozdzielczych w celu analizy sieci elektrycznej i automatycznego wykrywania usterek w instalacjach oświetleniowych starego typu, gdzie oprawy nie są podłączone bezpośrednio do systemu biotcloud.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.4.3.Oprawy LUG #

Są to oprawy wyposażone na etapie produkcji w kontroler iBLOC, dzięki czemu łączą się z systemem biotcloud i w wyniku tego mogą być monitorowane i zarządzane przez system. Platforma biotcloud jest zintegrowana z procesem produkcji opraw oświetleniowych firmy LUG, dzięki czemu urządzenia zarejestrowane w systemie są widziane przez użytkownika wprost jako produkty LUG (np. Avenida, Urbano, itd.) – oraz ich podstawowe techniczne parametry są dostępne wprost z interfejsu użytkownika. Oprawy te określane są mianem opraw z funkcją SMART.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

1.4.4.Oprawy legacy #

Są to oprawy niewspółpracujące z kontrolerem iBLOC i wskutek tego pozbawione funkcji bezpośredniego monitorowania, gdyż nie łączą się bezpośrednio z systemem biotcloud. W przypadku, gdy klient posiada zainstalowane oprawy takiego typu, można ich listę oraz lokalizacje zaimportować do biotcloud, dzięki czemu możliwa jest ich wizualizacja w aplikacji Urban.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

2.INSTALACJA I URUCHOMIENIE #

2.1.Wymagania sprzętowe #

Aplikacja mobilna przeznaczona jest na urządzenia mobilne typu smartphone lub tablet, pracujące pod kontrolą systemów operacyjnych:

 • Android: wersje 7.x i nowsza
 • iOS: wersje 9.0 i nowsza

Do prawidłowego działania aplikacji na urządzeniu mobilnym wymagany jest dostęp do sieci Internet.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

2.2.Logowanie #

Po uruchomieniu aplikacji wyświetlony zostanie ekran logowania. Do zalogowania się jest wymagane posiadanie konta w platformie biotcloud. W przypadku nowych klientów konieczny jest kontakt z firmą BIOT, w celu założenia nowego konta klienckiego, i jego poprawnego skonfigurowania (np. podania obszarów geograficznych). W tym procesie zakładany jest użytkownik o prawach administratora dla klienta, który jest dla głównym punktem startu. Użytkownik ten tworzy później konta użytkowników potrzebne w jego organizacji i nadaje im odpowiednie role.

Ekran logowania aplikacji mobilnej Urban

Ekran logowania aplikacji mobilnej Urban

Ekran logowania aplikacji mobilnej Urban – wprowadzanie danych

Ekran logowania aplikacji mobilnej Urban – wprowadzanie danych

Po zalogowaniu aplikacja poprosi o dostęp do informacji o lokalizacji urządzenia. Aby korzystać z automatycznej lokalizacji GPS, wybierz ZEZWÓL, by zezwolić na lokalizację urządzenia w aplikacji mobilnej Urban.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

2.3.Resetowanie hasła #

W przypadku zgubienia lub zapomnienia hasła może zostać ono zresetowane. Może to być wykonane albo klikając na przycisk Zapomniałeś hasła? na ekranie logowania.

 1. Na ekranie logowania naciśnij Zapomniałeś hasła?
 2. Następnie wprowadź nazwę użytkownika i kliknij przycisk ZRESETUJ HASŁO. Platforma biotcloud wyśle wiadomość e-mail z instrukcjami oraz linkiem do zresetowania hasła.
Ekran logowania aplikacji mobilnej Urban

Ekran logowania aplikacji mobilnej Urban

Ekran odzyskiwania hasła w aplikacji mobilnej Urban

Ekran odzyskiwania hasła w aplikacji mobilnej Urban

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

2.4.Wylogowanie z systemu #

Gdy użytkownik jest gotowy do wylogowania się z usługi biotcloud, powinien kliknąć opcję Wyloguj na liście rozwijanej znajdującej się w lewym górnym rogu interfejsu aplikacji

Menu główne w aplikacji mobilnej Urban

Menu główne w aplikacji mobilnej Urban

Potwierdzenie wylogowania w aplikacji mobilnej Urban

Potwierdzenie wylogowania w aplikacji mobilnej Urban

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

3.INTERFEJS APLIKACJI MOBILNEJ #

Ekran główny aplikacji zawiera cztery podstawowe elementy: menu na pasku górnym, okno główne gdzie wyświetlana jest mapa, zestaw ikon nawigacji, przycisk warstw mapy.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

3.2.Okno główne #

W oknie głównym zaraz po zalogowaniu widoczna jest mapa satelitarna z zaznaczoną pozycją urządzenia mobilnego, na którym jest uruchomiona (pod warunkiem, że lokalizacja urządzenia jest uruchomiona, a aplikacja otrzymała stosowne uprawnienia).

Pozycja w oknie głównym widoku mapy w aplikacji mobilnej Urban

Pozycja w oknie głównym widoku mapy w aplikacji mobilnej Urban

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

3.3.Ikony nawigacji #

Ikony w oknie głównym widoku mapy w aplikacji mobilnej Urban

Ikony nawigacji w oknie głównym widoku mapy w aplikacji mobilnej Urban

 • Ustawienie mapy na lokalizacji urządzenia
 • Zmiana orientacji mapy „północ-południe”
 • Wyszukiwanie na mapie zainstalowanego urządzenia na podstawie kodu QR
Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

3.4.Przycisk warstw mapy #

Widok przycisku warstw mapy w oknie głównym mapy w aplikacji mobilnej Urban

Widok przycisku warstw mapy w oknie głównym mapy w aplikacji mobilnej Urban

Po naciśnięciu przycisku wyświetlana jest lista warstw, które można pokazać lub ukryć:

 • ukryj/pokaż oświetlenie – pokazuje/ukrywa oprawy oświetleniowe
 • ukryj/pokaż rutery
 • ukryj/pokaż wolne sloty
 • sieci energetyczne – pokazuje przebieg sieci energetycznej danego klastra, o ile został zaimportowany z pliku zawierającego projekt oświetlenia
 • budynki – pokazuje zabudowę
Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

4.IKONY WSYTĘPUJĄCE W APLIKACJI #

4.1.Ikony i ich znaczenie #

Prezentacja graficzna urządzeń zmienia się w zależności od włączonych na mapie warstw.

Ikony na mapie w aplikacji mobilnej Urban – Urządzenia na POI

Ikony na mapie w aplikacji mobilnej Urban – Urządzenia na POI

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

5.PRACA W APLIKACJI #

5.1.Instalacja urządzeń w systemie #

Gdy oprawa oświetleniowa, lub inne urządzenie kompatybilne z systemem biotcloud, została fizycznie zamontowana w miejscu instalacji np. na słupie oświetleniowym, należy dodać takie urządzenie do systemu.

W menu aplikacji należy wybrać żądaną lokalizację

 

Na mapie należy wybrać/zaznaczyć punkt instalacji POI do którego będzie przypisana oprawa. Po zaznaczeniu pustego punktu POI, do którego nie dodano jeszcze żadnego urządzenia, wyświetli się lista „gniazd” do których można dodać urządzenia

 

Nacisnąć na pusty slot

 

Skierować kamerę urządzenia mobilnego na kod QR dostarczony z oprawą oświetleniową. Po zeskanowaniu kodu zatwierdzić poleceniem „Add Device”

Urządzenie zostało dodane do systemu! Można teraz odczytywać i modyfikować jego parametry.

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu

6.POBIERZ APLIKACJĘ URBAN #

Pobierz aplikacje mobilną Urban biotcloud dla urządzeń mobilnych z systemem Android:

Pobierz aplikacje mobilną Urban biotcloud dla urządzeń mobilnych z systemem iOS:

Tak Nie Zaproponuj zmiany tekstu
Zaproponuj zmiany tekstu
POROZMAWIAJMY O SYSTEMIE DLA CIEBIE

+48 538 898 302

WSPARCIE SERWISOWE

+48 788 240 712

BIOT Sp. z o.o. Grupa LUG S.A.

Adres firmowy

BIOT Sp. z o.o. Grupa LUG S.A.
Nowy Kisielin – Nowa 7
66-002 Zielona Góra
Polska

NIP 9731045329
KRS 0000695926
REGON 368312639

Dział serwisowy

Adres korespondencyjny

Biuro, Serwis, Zarząd
ul. Dąbrowskiego 12
65-021 Zielona Góra

Napisz do nas
Wypełnij formularz

  Logo biotcloud i LUG
  T. +48 538 898 302
  © 2019 BIOT Sp. z o.o. Grupa LUG, Nowy Kisielin – Nowa 7, 66-002 Zielona Góra, Polska
  Projekt pn. „Inteligentne układy sensoryczne do zarządzania oświetleniem w rozwiązaniach od Smart Lighting do Smart City. Badania i prototypowanie” , współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1. Badania i innowacje.